Tyrimas apie inovatyvių leidybinių produktų pasiūlą ir eksporto galimybes

Grįžti atgal
/2014-12-09/

Šių metų (2014 m.) birželio-lapkričio mėnesiais VšĮ „Verslas ar menas“, vykdydama Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą, atliko „Inovatyvių leidybinių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, pasiūlos ir eksporto galimybių keturiose Europos šalyse: Italijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Vokietijoje" taikomąjį tyrimą.

Viena iš VšĮ „Verslas ar menas“ vystomų krypčių - inovatyvūs leidybiniai produktai, pritaikyti matantiems ir neregiams. Lietuvoje tokie leidiniai yra spausdinami panaudojant naują Brailio rašto technologiją, kuri suteikia galimybę spausti didelius tokių knygų tiražus, o taip pat ir sumažinti leidybinius kaštus. Neregiams ir silpnaregiams skirtos knygos - ypatingai brangios - galinčios siekti net kelis šimtus litų. Nors didesni tiražai padėtų sumažinti leidinių kainą, tačiau Lietuvos rinka tam yra per maža. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta išanalizuoti užsienio šalių rinkas eksporto galimybių atžvilgiu.

Tyrimo metu buvo analizuojamas akliesiems ir silpnaregiams vaikams skirtų knygų leidybos sektorius pasirinktose užsienio šalyse: pirmojoje tyrimo dalyje apžvelgiami naujausi moksliniai straipsniai ir tyrimų ataskaitos, aptariamas taktilinių leidinių poveikis vaikams, turintiems regėjimo negalią, bei poveikis neregių ir matančių komunikacijai; antrojoje tyrimo dalyje pateikiama taktilinių vaikiškų leidinių pasiūlos keturiose Europos šalyse – Italijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje – analizė; paskutinėje dalyje pateikiama išsami kiekvienos rinkos (Italijos, Švedijos, Nyderlandų ir Vokietijos) analizė bei, įvertinus taktilinių knygų eksporto indėlį į Lietuvos ekonomiką, – leidybinių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, eksporto planavimo gairės.

Nors tyrimu buvo siekiama išnagrinėti ir įvertinti esamą situaciją pasirinktose Europos šalyse, tačiau, atliekant tyrimą, išryškėjo palyginamosios analizės poreikis, todėl papildomai buvo atlikta apžvalga Lietuvos ir pasaulio mąstu.
Siekiant įgyvendinti pagrindinį tyrimo tikslą – ištirti vaikiškų knygų (auditorija – iki 12 metų vaikai), pritaikytų skaityti ir matantiems, ir neregiams, eksporto galimybes į keturias šalis: Italiją, Nyderlandus, Švediją ir Vokietiją – buvo derinami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: turinio analizė, dokumentų analizė ir ekspertų apklausa naudojant pusiau struktūruotą interviu.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad:
  • taktiliniai leidiniai turi didelę reikšmę nereginčių ir silpnaregių vaikų vystymuisi ir raidai: gerina kalbos struktūros, loginių ryšių ir vizualinės informacijos suvokimą, didina raštingumą bei su tuo susijusius gebėjimus, turi teigiamos įtakos neregių ir matančiųjų komunikacijai;
  • skaitytojai taktilines knygas dažniausiai skolinasi iš bibliotekų ar aklųjų interesams atstovaujančių organizacijų – knygos retai perkamos dėl aukštos pardavimo kainos;
  • visose analizuotose šalyse jaučiamas regėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikytos literatūros stygius;
  • be valstybės paramos, dotacijų ar kitų organizacijų skiriamų lėšų, tokių knygų leidyba iš viso būtų sunkiai įmanoma - tiek bibliotekos, tiek patys neregiai jų negalėtų įpirkti;
  • ne visos užsienio valstybės yra atviros bendradarbiavimui neregiams ir silpnaregiams vaikams skirtos literatūros leidybos srityje. Iš kitos pusės, yra šalių, kurios noriai įsileidžia į savo rinkas kitose valstybėse spausdintus gaminius;
  • Lietuvos leidybos pramonės išsivystymas yra itin aukštas, o taikomi inovatyvūs sprendimai suteikia Lietuvos įmonėms galimybę sėkmingai pasinaudoti turimais privalumais užsienio rinkose.

Apibendrinant surinktus duomenis, buvo suformuotos sėkmingo eksporto planavimo gairės - įvardinti pagrindiniai aspektai, kuriems būtinas išskirtinis dėmesys norint plėtoti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių neregius atstovaujančiomis organizacijomis, bibliotekomis ir paskatinti vieningos leidybinės krypties Europoje atsiradimą.
Ekspertų nuomone, svarbu skirti didesnį dėmesį komunikacijai ir projektų bei pačios taktilinės knygos idėjų viešinimui Lietuvoje bei plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą su užsienio šalių leidyklomis ir bibliotekomis. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad kiekviena šalis turi savo skirtingus taktilinių knygų raidos vystymosi ypatumus, todėl verta adaptuoti gamybą taip, jog užsakovu galėtų tapti bet kurios šalies organizacijos. Ekspertų vertinimu, ypatingai svarbu nepamiršti, kad nors ir Lietuvos spaudos sektorius yra technologiškai pasirengęs spausdinti knygas Brailio raštu dideliais tiražais, tačiau, norint sėkmingai įsitvirtinti užsienio rinkose, būtina pateikti tik labai aukštos kokybės leidinius.

Atlikus išsamią analizę, tyrimo rezultatai buvo pristatyti bei aptarti kartu su Lietuvos neregių bendruomenės atstovais, kurie, diskusijos metu pritarė, kad siekiant pradėti inovatyvių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, eksportą, būtina daug dėmesio skirti leidinių kokybei, ypatingą svarbą skiriant taktilinių leidinių iliustracijoms. Neregių bendruomenės atstovai pažymėjo bendradarbiavimo svarbą tarp knygų leidėjų ir jas skaitančiųjų - šis dialogas turėtų tapti viena pagrindinių taktilinių leidinių kokybės užtikrinimo sąlygų.

Išsamiau susipažinti su tyrimu ir jo rezultatais galima čia.

Tyrimas apie inovatyvių leidybinių produktų pasiūlą ir eksporto galimybes

Svetainių kūrimas