Kultūros naktyje – akla kelionė po kvapų pasaulį

Grįžti atgal
/2013-07-05/

Kaip­ a­tro­do braš­kė? Klau­si­mas pa­pras­tas tiems, ku­rie ma­to. Žmo­nės, gy­ve­nan­tys ­tam­so­je, ne­re­giai ir silp­na­re­giai, ją „pa­ma­ty­ti“ ga­li pa­si­tel­kę sa­vo po­jū­čius – ly­tė­ji­mą, sko­nį, uos­lę. No­rin­tys pa­tir­ti gy­ve­ni­mo tam­so­je iš­šū­kius ir at­ras­ti ­nau­jus po­jū­čius kvie­čia­mi į Kul­tū­ros nak­ties me­tu vyk­sian­čią par­odą „Kva­pų ­pa­sau­lis ne­re­giams“.

Lie­pos 5 die­ną, 18 val. Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je (Skrob­lų g. 10, Vil­niu­je) bus eks­po­nuo­ja­mi Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių ug­dy­mo cen­tro (LA­SUC) vai­kų me­ni­niai dar­bai, ku­riuo­se jau­nie­ji kū­rė­jai už­fik­sa­vo kaip įsi­vaiz­duo­ja juos su­pan­čius kva­pus.

Par­odos ati­da­ry­mą pra­dės ne­re­gė Ug­nė Ži­ly­tė, ku­ri sa­vo kur­to­mis ei­lė­mis pri­sta­tys ke­lio­nę po kva­pų pa­sau­lį. Ren­gi­nio par­tne­riai, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir aro­ma­te­ra­pi­jos įmo­nės „Kva­pų na­mai“ spe­cia­lis­tai, pa­si­rū­pins, kad par­odos lan­ky­to­jai ga­lė­tų užuos­ti kaip kve­pia braš­kės, obuo­liai, ro­žės, pa­pri­kos, any­žiai ir ka­va.

Par­odos dar­bų me­no va­do­vė Skaid­rė But­no­riu­tė-Kruo­pie­nė kvie­čia pa­si­žiū­rė­ti, kaip šiuos kva­pus ne­re­giai per­kė­lė į sa­vo dar­bus, o gy­ve­nan­čius tam­so­je – pa­lies­ti, pa­jus­ti for­mas ir fak­tū­ras, pa­si­da­lin­ti emo­ci­jo­mis, ku­rias ke­lia skir­tin­gi aro­ma­tai. „La­bai sim­bo­liš­ka, kad ne­re­gių ir silp­na­re­gių vai­kų dar­be­lių par­odos ati­da­ry­mas vyks Kul­tū­ros nak­ties me­tu. Nak­tis – tai me­tas, kai ir re­gin­čių, ir ak­lų­jų pa­sau­liai su­pa­na­šė­ja. Kai akys ne­ma­to, mū­sų są­mo­nė pa­ža­di­na ki­tus po­jū­čius, ku­rie pa­de­da pa­žvelg­ti tiek į su­pan­čią ap­lin­ką, tiek į mus pa­čius ki­tu kam­pu. Kva­pai, ku­riuos užuo­džia­me tam­so­je ga­li nu­ves­ti į pa­sau­lį, ku­ris die­nos me­tu pa­pras­čiau­siai ne­eg­zis­tuo­ja“, – sa­ko S.But­no­riu­tė-Kruo­pie­nė.

Braš­kės, nu­lip­dy­tos iš drus­kos, ka­vos aro­ma­tas, per­teik­tas per gi­lių kom­po­zi­ci­ją – iš­mo­nės ir ori­gi­na­lių idė­jų jau­nie­ji kū­rė­jai se­mia­si ne iš to ką ma­to, o iš to, ką jau­čia. So­cia­li­nio pro­jek­to „Kva­pų pa­sau­lis ne­re­giams“ su­ma­ny­to­ja Eg­lė Jo­ku­žy­tė ti­ki­si, kad kiek­vie­nas par­odo­je ap­si­lan­kęs žmo­gus iš jos iš­si­neš ne tik tei­gia­mų emo­ci­jų, bet ir nau­jų idė­jų. „Ma­lo­nūs kva­pai mums su­ke­lia pa­čias gra­žiau­sias emo­ci­jas. Ne­re­gių ir silp­na­re­gių vai­kų su­kur­ti dar­be­liai įro­do, kad no­rint pa­vaiz­duo­ti mus su­pan­tį pa­sau­lį ne­bū­ti­na jo to­bu­lai ma­ty­ti. Už­ten­ka stip­raus po­jū­čio, ge­rų emo­ci­jų ir fan­ta­zi­jų, ku­rios pa­de­da pa­žin­ti ir mo­ky­tis. Toks ir yra šio pro­jek­to tiks­las – pri­pa­žin­ti sa­vo uni­ka­lu­mą ir kur­ti pa­sau­lį to­kį, ko­kį jį jau­čia­me“, – apie par­odos idė­ją pa­sa­ko­ja E.Jo­ku­žy­tė.

Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių vai­kų dar­bų par­oda – ne­for­ma­laus ug­dy­mo pro­jek­to „Kva­pų pa­sau­lis ne­re­giams“ da­lis, ku­ria sie­kia­ma ug­dy­ti vai­kų su šia ne­ga­lia pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi ir kū­ry­bin­gu­mą. Pro­jek­to rė­mė­jos, di­džiau­sios Lie­tu­vo­je naf­tos žval­gy­bos ir ga­vy­bos bend­ro­vės „LO­TOS Geo­naf­ta“ Per­so­na­lo ir bend­rų­jų rei­ka­lų di­rek­to­rė Ža­ne­ta Vens­ka­vi­čie­nė džiau­gia­si, kad pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­tis per kū­ry­bą, bu­vo pa­siek­tas. „Ku­rian­tis vai­kas – lai­min­gas vai­kas. Kuo dau­giau lai­min­gų vai­kų, tuo ma­žiau tam­sos ap­lin­kui“, – sa­ko Ž.Vens­ka­vi­čie­nė.

Šaltinis: http://lzinios.lt/

Kultūros naktyje – akla kelionė po kvapų pasaulį

Svetainių kūrimas